INBRAIT

Creditinfo CEE a.s.

Informace pro konzultanty, kteří poskytují IT služby klientovi Creditinfo prostřednictvím společnosti INBRAIT, s.r.o.

1. Služby

Konzultant se zavazuje poskytovat konkrétní odborné služby pro společnost Creditinfo, a to v místě svého sídla či jakékoliv své provozovny, v provozovně společnosti Creditinfo nebo u zákazníka společnosti Creditinfo nebo jinak, dle příslušné Smlouvy o dílo (dále jen „služby“) a v souladu s harmonogramy uvedenými v takovém dokumentu. „Smlouva o dílo” nebo také SoD” představuje samostatnou písemnou dohodu podepsanou oběma stranami, která se řídí touto Smlouvou a odkazuje na ni, a kterou společnost Creditinfo objednává odborné služby.   

2. Vícepráce

Společnost Creditinfo může požadovat, aby Konzultant poskytoval další služby nad rámec služeb popsaných v příslušném SoD (dále jen “vícepráce”) tím, že poskytne konzultantovi i společnosti INBRAIT, s.r.o. písemnou nebo e-mailovou žádost specifikující rozsah takové vícepráce. Strany se dohodly, že maximální částka, kterou může Konzultant za tuto mimořádnou práci za kalendářní čtvrtletí účtovat, je limitována na 150.000 Kč bez DPH; vícepráce musí být v přehledu poskytnutých služeb označeny zvlášť. 

3. Ukončení smlouvy o spolupráci s INBRAIT, s.r.o. ze strany Creditinfo (netýká se Smlouvy o poskytování služeb mezi konzultantem a INBRAIT, s.r.o.)

Smlouvu mezi Creditinfo a INBRAIT, s.r.o. lze ukončit (i) dohodou stran, (ii) výpovědí kterékoliv ze smluvních stran kdykoliv a z jakéhokoli důvodu písmeně oznámenou druhé straně s výpovědní dobou 60 dní (výpovědní doba začíná plynout dnem následujícím po dni doručení výpovědi); písemná forma je dodržena i zasláním výpovědi na e-mail za předpokladu, že veškeré SoD, které ještě nebyly v plném rozsahu splněny v okamžiku ukončení Smlouvy, se nadále řídí touto Smlouvou s tím, že Konzultant nesní ukončit příslušnou SoD před dokončením služeb, s výjimkou případu, kdy Creditinfo poruší Smlouvu a nezjedná nápravu ani dodatečné přiměřené lhůtě; společnost Creditinfo je oprávněná písemně sdělit, že na dokončení služeb netrvá. Společnost Creditinfo může kdykoliv z jakéhokoli důvodu ukončit jakoukoli SoD tím, že SoD vypoví Konzultantovi či společnosti INBRAIT s.r.o. s 30denní výpovědní dobou nebo s okamžitou účinností v případě, že Konzultant poruší SoD; v takovém případě má Konzultant nárok pouze na odměnu za služby provedené do skončení SoD. Pokud Creditinfo hrubě poruší tuto Smlouvu, Konzultant může tuto Smlouvu vypovědět písemným oznámením o takovém porušení s výpovědní dobou třicet (30) dní. Práva a povinnosti stran podle článku 5 až 9 zůstávají v platnosti i po ukončení smlouvy. 

4. Výdaje

Po předložení faktur s uvedením skutečných nákladů, společnost Creditinfo uhradí Konzultantovi přiměřené výdaje, které skutečně vznikly v souvislosti s poskytováním služeb a které byly předem písemně schváleny společností Creditinfo. Veškeré úhrady budou provedeny do 21 dnů od předložení faktury a příslušné podkladové dokumentace společnosti Creditinfo. Konzultant si zajišťuje pracovní cesty související s poskytováním služeb sám, pokud není se společností Creditinfo nebo se zákazníkem dohodnuto jinak.

5. Důvěrné informace

Konzultant se zavazuje zacházet se všemi důvěrnými informacemi jako s důvěrnými informacemi společnosti Creditinfo, a to jak během, tak i po ukončení této smlouvy. „Důvěrnými informacemi“ se rozumí veškeré informace a materiály, ke kterým má Konzultant přístup v souvislosti se službami poskytovanými podle této Smlouvy, včetně (a) všech Vývojů, (b) veškerého softwaru, dokumentace, finančních, marketingových údajů, údajů o zákaznících nebo jiných obchodních informací c) jmen a dalších osobních údajů a d) veškerých materiálů či informací, které jsou buď označeny jako důvěrné, nebo jsou zveřejňovány za okolností, kdy lze důvodně předpokládat, že se jedná o důvěrnou informaci. Konzultant souhlasí s tím, že použije Důvěrné informace získané podle této Smlouvy výhradně pro účely poskytování Služeb v rámci této Smlouvy. Konzultant nebude kopírovat žádné Důvěrné informace, není-li pořízení takové kopie nezbytné k poskytování služeb podle této Smlouvy a pouze v rozsahu nezbytně nutném pro tento účel. Konzultant může zveřejnit Důvěrné informace společnosti Creditinfo svým zaměstnancům, agentům nebo subdodavatelům, jejichž přístup k těmto informacím je nezbytný pro výkon jejich práv a/nebo plnění zákonných povinností, a kteří jsou vázání povinností zachovávat důvěrnost alespoň ve stejném rozsahu jako upravuje tato Smlouva. Konzultant nezveřejní ani neposkytne Důvěrné informace žádným třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu společnosti Creditinfo. Veškeré důvěrné informace poskytnuté Konzultantovi zůstávají výhradním vlastnictvím společnosti Creditinfo. Konzultant dále souhlasí s tím, že veškeré Důvěrné informace a veškeré další informace získané od společnosti Creditinfo, včetně všech kopií v jakékoliv formě, budou vráceny společnosti Creditinfo po dokončení nebo ukončení platné SoD nebo této Smlouvy.

Dále může Creditinfo požadovat, aby Konzultant předem, před provedením služeb podle této Smlouvy, se všemi svými zaměstnanci, agenty a subdodavateli, kteří provádějí Služby podle této Smlouvy, uzavřel Dohodu o mlčenlivosti (NDA).

Konzultant je v případě každého porušení povinností podle tohoto článku povinen zaplatit společnosti Creditinfo smluvní pokutu ve výši 200 000 Kč za každé jednotlivé porušení specifikovaných povinností. Tím není nijak dotčen případný nárok společnosti Creditinfo na náhradu prokázané škody vůči Konzultantovi.

6. Záruky

Konzultant zaručuje, že: (i) Služby budou prováděny odborně a pečlivě, v souladu s obecně uznávanými průmyslovými standardy, a žádná z těchto Služeb ani žádná část této Smlouvy nebude v rozporu s jakýmkoli závazkem, který Konzultant může mít vůči jiné osobě; (ii) veškeré práce na základě této Smlouvy jsou původním dílem Konzultanta, průmyslové standardní nebo lepší kvality a splňují požadavky společnosti Creditinfo uvedené v příslušné objednávce a žádná Služba nebo Vývoj nebo jakýkoli jiný vývoj, aplikace, výroba, distribuce nebo využívání neporuší, nezneužije nebo nenaruší jakékoliv duševní vlastnictví nebo jiné právo jakékoli další osoby nebo subjektu (nevyjímaje Konzultanta); (iii) Konzultant má veškerá oprávnění poskytnout společnosti Creditinfo nároky a práva, která jsou zde stanovena; (iv) neexistuje žádný skutečný nebo potenciální střet zájmů týkajících se Služeb, které mají být vykonávány podle této Smlouvy; (v) práce Konzultanta podle této Smlouvy není podmíněna porušením jakékoliv dohody nebo povinnosti zachovávat důvěrné informace jiné osoby; a (vi) že bude plně respektovat všechny platné zákony. Bez ohledu na to, že společnost Creditinfo Služby přijme, pokud Služby poskytované na základě této Smlouvy nebyly poskytnuty řádně nebo nesplňují záruky zde uvedené nebo jinak použitelné, může Creditinfo dle své volby (i) požadovat po Konzultantovi, aby pro společnost Creditinfo bezplatně opravil veškeré vadné nebo nevyhovující plnění do pěti ( 5) pracovních dnů po obdržení oznámení (emailová komunikace je přípustná) nebo (ii) Creditinfo opraví vadné nebo nevyhovující plnění a vyzve Konzultanta k úhradě nákladů na tuto opravu. Výše uvedené možnosti nápravy nejsou výlučné a doplňují ostatní možnosti nápravy vyplývající ze Smlouvy nebo ze zákona.

7. Osobní údaje

Při poskytování služeb Konzultant zpracovává osobní údaje pro společnost Creditinfo (dále jen “osobní údaje”) jako zpracovatel (dílčí zpracovatel ve smyslu zákazníků společnosti Creditinfo). Zákazníci Creditinfo nebo Creditinfo jsou správci osobních údajů. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem poskytování služeb zákazníkům Creditinfo nebo společnosti Creditinfo (dále jen “Správce”). Typy zpracovávaných osobních údajů jsou popsány v příloze A připojené k tomuto dokumentu. Konzultant zpracovává osobní údaje pouze způsobem, který je nezbytný pro plnění Smlouvy a v souladu s prokazatelnými pokyny Creditinfo, a současně dodržuje následující povinnosti: (a) Konzultant zpracovává osobní údaje pouze na základě doložených pokynů od Správce, a to i pokud jde o předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, pokud tak nevyžadují právní předpisy Unie nebo členského státu, jimiž je Konzultant vázán; v takovém případě Konzultant informuje Správce o tomto právním požadavku před zpracováním, ledaže tyto pravní předpisy takto informovat z důležitých důvodů spočívajících ve veřejném zájmu zakazují; (b) Konzultant zajistí, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k zachování mlčenlivosti nebo podléhaly příslušné zákonné povinnosti mlčenlivosti; c) Konzultant přijme veškerá opatření požadovaná podle článku 32 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR), dále jen GDPR; d) Konzultant musí dodržovat podmínky uvedené v článku 28 odst. 2 a 4 GDPR za účelem zapojení jiného zpracovatele; e) Konzultant, s přihlédnutím k povaze zpracování, je nápomocný Správci vhodnými technickými a organizačními opatřeními, pokud je to možné pro splnění povinnosti Správce reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů v kapitole III GDPR; f) Konzultant je nápomocný Správci při zajišťování dodržování povinností podle článků 32 až 36 GDPR, přičemž zohledňuje povahu zpracování a informace, které má Konzultant k dispozici; g) je-li to technicky možné, Konzultant podle volby Správce a pokud není v této Smlouvě stanoveno jinak, odstraní nebo vrátí veškeré osobní údaje Správci po ukončení poskytování Služeb souvisejících se zpracováním a tyto osobní údaje vymaže, pokud právní předpisy Unie nebo členského státu nevyžadují uložení těchto osobních údajů; h) Konzultant zpřístupní Správci veškeré informace nezbytné pro prokázání souladu s povinnostmi stanovenými v tomto ustanovení, a umožní provedení auditů a inspekcí ze strany Správce nebo jiného auditora pověřeného Správcem a k těmto auditům přispěje (i) Konzultant bude okamžitě informovat společnost Creditinfo o jakékoli žádosti, stížnosti nebo jiném jednání subjektu údajů vůči Konzultantovi, a vyřídí tuto záležitost v souladu s pokyny Creditinfo. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání poskytování Služeb podle této Smlouvy, avšak nejdéle do ukončení platnosti Smlouvy. Pokud se Konzultant bude domnívat, že jakýkoliv pokyn společnosti Creditinfo je v rozporu s GDPR nebo jinými právními předpisy Unie nebo členského státu týkajícími se ochrany osobních údajů, Konzultant bude neprodleně informovat společnost Creditinfo o této skutečnosti.

8. Vybavení, prostory, software

Poskytne-li společnost Creditinfo Konzultantovi jakékoli prostředky nebo vybavení, prostory nebo software (dále jen prostředky) k poskytování služeb (zejména z technických, bezpečnostních nebo licenčních důvodů), je Konzultant povinen zaplatit společnosti Creditinfo přiměřenou částku za využívání a opotřebení těchto prostředků, a to ve výši, kterou za tímto účelem společnost Creditinfo Konzultantovi sdělí. V případě změny vybavení je společnost Creditinfo oprávněna jednostranně přiměřeně změnit i výše uvedenou částku. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak v SoD, bude částka fakturována společností Creditinfo vždy po skončení kalendářního čtvrtletí, a to zasláním elektronické faktury Konzultantovi. Faktura je splatná do 14 dnů od jejího doručení Konzultantovi. Konzultant je povinen se při užívání prostředků řídit pokyny společnosti Creditinfo (zejména technickým a bezpečnostními). Společnost Creditinfo může Konzultantovi prostředky kdykoli odebrat nebo si je dočasně vyžádat zpět, zejména za účelem jeho kontroly. Dočasná nemožnost užívání prostředků však nemá vliv na výši částky účtované za jeho užívání. Konzultant je povinen řádně pečovat o vybavení a vrátit ho společnosti Creditinfo ve stavu, v jakém mu bylo předáno, s přihlédnutím k jeho běžnému opotřebení, a to nejpozději při skončení SoD.

8. Konflikt zájmů

Konzultant tímto prohlašuje, že neexistuje žádný skutečný nebo potenciální střet zájmů týkajících se Služeb, které mají být vykonávány podle této Smlouvy. Konzultant tímto prohlašuje, že plnění ze strany Konzultanta podle této smlouvy nevyžaduje porušení jakékoliv dohody nebo povinnosti zachovat důvěrné informace vlastníka jiné strany. Konzultant neposkytne společnosti Creditinfo ani nevyužívá při plnění povinností Konzultanta podle této Smlouvy a Smlouvy o dílo žádné materiály nebo dokumenty jiné osoby považované za důvěrné nebo chráněné, pokud Konzultant nezískal písemné povolení od této osoby a informovaný souhlas společnosti Creditinfo s držením a využíváním těchto materiálů.

9.Oznámení

Veškerá oznámení včetně oznámení o změně adresy, která mají být zasílaná dle Smlouvy, musí být učiněna písemně a v anglickém nebo českém jazyce a budou považovány za doručené tři (3) dny po zaslání doručenou poštou, s uhrazeným poštovným a doručenkou nebo kurýrní službou s doručením do druhého dne a s potvrzením o doručením na adresu uvednou v této Smlouvě (pokud se jedná o Konzultanta) nebo na adresu INBRAIT (k rukám ředitele); písemná forma dodržená také v případě e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu uvedenou v této smlouvě (pokud se jedná o Konzultanta) a na e-mailovou adresu: marketa.houstecka@inbrait.com, za předpokladu, že byl tento e-mail doručen. 

 

 

INDIVIDUAL

Osobní údaje

 

Secondary address

Vedlejší adresa

 

Contract Data

Smluvní data

Customer Code

Kód zákazníka

 

Structured Address

Strukturovaná adresa

 

Parent Contract Code

Kód smlouvy rodiče

Salutation

Oslovení

 

Date Since at Address

Na adrese od

 

Parent Child Flag

Upozornění na vztah rodič- dítě

Present Surname

Současné příjmení

 

PO Box

PO Box

 

Consent Code

Kód souhlasu

Present Surname Local

Současné příjmení Místní

 

Street

Ulice

 

Consent Signature Date

Datum podpisu souhlasu

Birth Surname

Rodné příjmení

 

Number of Building

Domovní číslo

 

Branch

Pobočka

Birth Surname Local

Rodné příjmení Místní

 

City

Město

 

Branch Region Lookup

Kraj – vyhledání pobočky

First Name

Křestní jméno

 

Postal Code Lookup

PSČ – vyhledávaní

 

Report Number

Číslo reportu

First Name Local

Křestní jméno Místní

 

Postal Code

PSČ

 

Phase of Contract

Fáze smlouvy

Middle Names

Prostřední jméno

 

Region

Kraj

 

Contract Status

Status smlouvy

Middle Names Local

Prostřední jméno Místní

 

RegionLookup

Kraj – vyhledávání

 

Previous Contract Code

Předchozí kód smlouvy

Full Name

Plné jméno

 

District

Okres

 

Transfer Status

Převodní status

Full Name Local

Plné jméno Místní

 

Province

Provincie

 

Type of Contract

Typ smlouvy

Alias

Alias

 

Community

Obec

 

Contract Subtype

Podtyp smlouvy

Father’s Name

Jméno otce

 

Country

Země

 

Credit Classification

Kreditní klasifikace

Father’s Name Local

Jméno otce Místní

 

GPS

GPS

 

Ownership Type

Typ vlastnictví

Grandfather’s Name

Jméno děda

 

Text Address

Adresa text

 

Credit Card Number

Číslo kreditní karty

Grandfather’s Name Local

Jméno děda Místní

 

Address Line

Adresní řádek

 

Card Limit

Limit na kreditní kartě

Great Grandfather’s Name

Jméno praděda

       

Purpose of Financing

Účel financování

Great Grandfather’s Name Local

Jméno praděda Místní

 

Identification numbers

Identifikační čísla

 

Name of Insured

Jméno pojištěnce

Spouse Name

Jméno druha

 

Tax Number

Daňové číslo

 

Economic Sector

Hospodářský sektor

Spouse Name Local

Jméno druha Místní

 

National ID

Národní identifikační číslo

 

Interest Rate

Úroková sazba

Mother’s Name

Jméno matky

 

National ID Issue Date

Národní identifikační číslo Datum vydání

 

Currency of Contract

Měna smlouvy

Mother’s Name Local

Jméno matky Místní

 

National ID Expiration Date

Národní identifikační číslo Konec platnosti

 

Method of Payment

Způsob platby

Mother’s Father’s Name

Jméno otce matky

 

National ID Issuer Country

Národní identifikační číslo Vydávající stát

 

Total Facility Amount

Celkový úvěrový rámec

Mother’s Father’s Name Local

Jméno otce matky Místní

 

National ID Issue Authority

Národní identifikační číslo Vydávající orgán

 

Total Amount

Celková částka

Mother’s Grandfather’s Name

Jméno děda z matčiny strany

 

Passport Number

Číslo cestovního pasu

 

Initial Total Amount

Původní celková částka

Mother’s Grandfather’s Name Local

Jméno děda z matčiny strany Místní

 

Passport Issue Date

Cestovní pas Datum vydání

 

Requested Amount

Požadovaná částka

Number of Dependants

Počet potomků

 

Passport Expiration Date

Cestovní pas Konec platnosti

 

Total Taken Amount

Celková čerpaná částka

Number of Spouses

Počet manželů/manželek

 

Passport Issuer Country

Cestovní pas Vydávající stát

 

Current Balance

Aktuální zůstatek

Classification of Individual

Klasifikace fyzické osoby

 

Passport Issue Authority

Cestovní pas Vydávající orgán

 

Amount Written Off

Odepsáno celkem

Gender

Pohlaví

 

Previous Passport

Předchozí cestovní pas

 

Installment Type

Typ splátky

Date of Birth

Datum narození

 

ID Card Number

Číslo dokladu totožnosti

 

Installment Amount

Výše splátky

Country of Birth

Země narození

 

ID Card Issue Date

Doklad totožnosti Datum vydání

 

Number of Installments

Počet splátek

Place of Birth

Místo narození

 

ID Card Expiration Date

Doklad totožnosti Konec platnosti

 

First Installment Date

Datum první splátky

Place of Birth Lookup

Místo narození – vyhledání

 

ID Card Issue Location

Doklad totožnosti Vydáno v

 

First Installment Amount

Výše první splátky

Marital Status

Manželský stav

 

ID Card Issuer Country

Doklad totožnosti Vydávající stát

 

Number of Outstanding Installments

Zbývá splátek

Fate Status

Stav života

 

ID Card Issue Authority

Doklad totožnosti Vydávající orgán

 

Outstanding Amount

Ke splacení zbývá

Social status

Sociální stav

 

Social Security Number

Číslo sociálního pojištění

 

Principal Outstanding Amount

Zůstatek jistiny

Residency

Povolení k pobytu

 

Driving License Number

Číslo řidičského průkazu

 

Interest Outstanding Amount

Zůstatek úroku

Citizenship

Občanství

 

Driving License Issue Date

Řidičský průkaz Datum vydání

 

Past Due Amount

Dřívější splatná částka

Nationality

Národnost

 

Driving License Expiration Date

Řidičský průkaz Konec platnosti

 

Past Due Days

Dřívější splatnosti

Citizenship at Birth

Občanství při narození

 

Driving License Issuer Country

Řidičský průkaz Vydávající stát

 

Past Due Interest

Dřívější splatný úrok

Employment

Zaměstnání

 

Driving License Issue Authority

Řidičský průkaz Vydávající orgán

 

Last Installment Date

Datum poslední splátky

Employment start date

Datum nástupu do zaměstnání

 

Voter’s ID

Voličský průkaz

 

Interest Arrears

Dlužný úrok

Employer Name

Zaměstnavatel

 

Foreign Unique ID

Doklad totožnosti cizího státu

 

Interest Arrears Frequency

Frekvence dlužného úroku

Employer Sector

Sektor zaměstnavatele

 

Foreign Unique ID Issue Date

Doklad totožnosti cizího státu Datum vydání

 

Principal Arrears

Dlužná jistina

Education

Vzdělání

 

Foreign Unique ID Expiration Date

Doklad totožnosti cizího státu Konec platnosti

 

Number of Due Installments

Počet splatných splátek

Business Name

Firma

 

Foreign Unique ID Issuer Country

Doklad totožnosti cizího státu Vydávající stát

 

Additional Fees Sum

Souhrn dalších poplatků

Trade Name

Obchodní jméno

 

Foreign Unique ID Issue Authority

Doklad totožnosti cizího státu Vydávající orgán

 

Additional Fees Paid

Zaplacené poplatky celkem

Establishment Date

Datum založení

 

Custom ID Number 1

Jiný doklad totožnosti 1

 

Date of Last Payment

Datum poslední platby

Industry Sector

Odvětví

 

Custom ID Number 1 Issue Date

Jiný doklad totožnosti 1 Datum vydání

 

Next Payment Date

Datum příští platby

Category

Kategorie

 

Custom ID Number 1 Expiration Date

Jiný doklad totožnosti 1 Konec platnosti

 

Total Monthly Payment

Celková měsíční platba

Income Available

Dostupný příjem

 

Custom ID Number 1 Issuer Country

Jiný doklad totožnosti 1 Vydávající stát

 

Payment Periodicity

Interval platby

Monthly Expenses

Měsíční výdaje

 

Custom ID Number 1 Issue Authority

Jiný doklad totožnosti 1 Vydávající orgán

 

Credit Usage in Last 30 Days

Čerpání v posledních 30 dnech

Negative Status of an Individual

Negativní status osoby

 

Custom ID Number 2

Jiný doklad totožnosti 2

 

Initial Agreement Number

Číslo první smlouvy

Negative Status of an Individual Reason

Negativní status osoby – důvod

 

Custom ID Number 2 Issue Date

Jiný doklad totožnosti 2 Datum vydání

 

Initial Agreement Date

Datum první smlouvy

Salary range

Platové rozpětí

 

Custom ID Number 2 Issuer Country

Jiný doklad totožnosti 2 Vydávající stát

 

Last Agreement Number

Číslo poslední smlouvy

 

 

 

Custom ID Number 2 Issue Authority

Jiný doklad totožnosti 2 Vydávající orgán

 

Last Agreement Date

Datum poslední smlouvy

Main address

Hlavní adresa

 

Custom ID Number 3

Jiný doklad totožnosti 3

 

Disbursement Date

Datum výplaty

Structured Address

Strukturovaná adresa

 

Custom ID Number 3 Issue Date

Jiný doklad totožnosti 3 Datum vydání

 

Start Date

Zahájení

Date Since at Address

Na adrese od

 

Custom ID Number 3 Expiration Date

Jiný doklad totožnosti 3 Konec platnosti

 

Restructuring Date

Datum restrukturalizace

PO Box

PO Box

 

Custom ID Number 3 Issuer Country

Jiný doklad totožnosti 3 Vydávající stát

 

Restructuring Reason

Důvod restrukturalizace

Street

Ulice

 

Custom ID Number 3 Issue Authority

Jiný doklad totožnosti 3 Vydávající orgán

 

Expected End Date

Očekávaný konec

Number of Flat

Bytová jednotka

 

Business License Number

Číslo živnostenské/podnikatelské licence

 

Real End Date

Skutečný konec

Number of Building

Domovní číslo

 

Business License Expiration Date

Živnostenská/podnikatelská licence

 

Date of Interest Payment

Datum platby úroku

Alley

Část ulice

 

Banking ID

ID banky

 

Condition Date

Datum podmínky

Lane

Ulička

 

Court Code

Kód soudu

 

Negative Status of the Contract

Negativní status smlouvy

City

Město

       

Delinquency Date

Datum nesplácení

Postal Code Lookup

PSČ – vyhledávaní

 

Contacts

Kontakty

 

Default Date

Datum porušení splátek

Postal Code

PSČ

 

Mobile Phone

Mobilní telefon

 

Default Reason

Důvod porušení splátek

Region

Kraj

 

Fixed line

Pevná linka

 

Default Reason Description

Popis důvodu porušení splátek

RegionLookup

Kraj – vyhledávání

 

Fixed line 2

Pevná linka 2

 

Disbursement Type

Typ výplaty

District

Okres

 

E-mail

E-mail

 

Syndicated Loan

Syndikovaná půjčka

Province

Provincie

 

Web Page

Webové stránky

 

Origination Way

Původ

Community

Obec

 

Fax

Fax

 

Approval

Schválení

Country

Země

 

Work Phone

Telefon do práce

 

Approval Letter Number

Číslo schvalovacího dopisu

GPS

GPS

 

Bank Account Number

Číslo bankovního účtu

 

Approval Date

Datum schválení

Text Address

Adresa text

 

IP Address

IP adresa

 

Personal Guarancy Amount

Částka osobního ručení

Address Line

Adresní řádek

       

Real Guarancy Amount

Skutečné ručení

           

Deferred payment date

Datum odkladu platby

           

Deferred Payment Amount

Výše odkladu platby

           

LastPaymentAmount

Výše poslední splátky

           

Contract Security Type

Typ zajištění

           

Repayment Period

Doba splácení

Povinnosti konzultanta

Obecné informace o povinnostech Konzultanta:

A. Konzultant splní níže uvedené požadavky.

B. Konzultant se zavazuje informovat Creditinfo o každé překážce v poskytování služeb nejméně dva týdny předem. V případě nečekané překážky (např. nemoc) Konzultant tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámí společnosti Creditinfo.

C. Pracovní doba Creditinfo: od pondělí do pátku, mimo státní svátky, od 9:00 do 18:00 SEČ. Konzultant se zavazuje k dostupnosti nejméně od 9:00 do 17:00.

D. Členové týmu konzultanta se účastní následujících setkání (buď osobně v prostorách Creditinfo nebo vzdáleně).

a) Standup
b) Grooming
c) Plánování
d) Review práce
e) Retrospektiva

Creditinfo vynaloží přiměřené úsilí k sjednocení těchto schůzí pod písmeny b) až e) do jednoho pracovního dne.

Metodika vývoje:

Členové týmu poskytnutí konzultantem se připojí k týmu Creditinfo a budou postupovat podle metodiky Agile Development a Scrum podle pokynů Creditinfo.

Odhady práce:

Creditinfo vytvoří úkol v ITS. Tým Creditinfo upraví každý úkol, poskytne odhad (v hodinách) a přidělí jej členu týmu Creditinfo (včetně konzultanta). Tento odhad bude uložen v ITS. V případě jakýchkoli nových otázek, které vzniknou během plnění úkolů konzultantem, a které ovlivní odhad schválený společností Creditinfo Head of Development & Delivery, je třeba opětovně projednat. Nový odhad (tj. včetně změny uloženého odhadu) musí být schválen Head of Development & Delivery.

Dokumentace:

Všechny provedené práce budou dokumentovány (v rozsahu specifikovaném společností Creditinfo během projektu) konzultantem ve vnitřním wiki systému Creditinfo – Confluence a / nebo v ITS a tato dokumentace bude přezkoumána a potvrzena společností Creditinfo.

Review/plánování/retrospektiva:

A. Toto setkání se uskuteční jednou za 14 dní, vždy na začátku nového sprintu. Jeho rozsah bude:
a) Zkontrolovat práci z předchozího sprintu
b) Plánování a prioritizace práce pro příští sprint
c) Diskuze o možnostech vylepšení práce a procesů

B. Účastníci tohoto setkání jsou (alespoň):
a) konzultant
b) Creditinfo Architect / Tech Lead
c) Tester Creditinfo

Standupy:

Budou se konat každý den buď osobně, nebo občas prostřednictvím systému specifikovaného společností Creditinfo, např. Skype.

PŘEDPOKLADY PROJEKTU:

Obecné předpoklady:

A. Creditinfo poskytne Konzultantovi přístup do prostor společnosti Creditinfo, v případech, kdy je požadována přítomnost Konzultanta. Konzultant musí dodržet a zajistit, aby všichni členové jeho týmu (zaměstnanci nebo subdodavatelé) byli v souladu s příslušnými pravidly a předpisy (včetně ochrany zdraví a bezpečnosti a bezpečnostních postupů) v prostorách společnosti Creditinfo. Konzultant nese veškerou zodpovědnost za svůj majetek, který má a používá v prostorách společnosti Creditinfo a společnost Creditinfo neodpovídá za ztrátu nebo poškození tohoto majetku.

B. Creditinfo může konzultantovi poskytnout přístup k softwarovým aplikacím. Creditinfo je předplatitel, kde Creditinfo požaduje přístup a použití takových softwarových aplikací konzultanty za účelem poskytování Služeb podle této smlouvy. Konzultant se zavazuje dodržovat a být vázán platnými podmínkami použití každé takové softwarové aplikace v jakémkoli smyslu, které společnost Creditinfo učiní, pokud jde o užívání každé takové softwarové aplikace.

C. Konzultant zajistí, aby všichni členové týmu konzultantů, kteří provádějí služby, používali pouze šifrované notebooky.

D. Creditinfo bude včas poskytovat Konzultantovi své pokyny.

E. Creditinfo poskytne konzultantovi součinnost, pokud je to přiměřeně požadováno.

Projektový management:

1. Změna objednávek. Každá změna ve specifikovaném rozsahu služeb musí být vzájemně dohodnuta oběma stranami. Souhlas Creditinfo by měl být získán, pokud nějaká změna požadavků zákazníka, softwaru nebo hardwaru, ovlivní odhady konzultanta nebo Creditinfa. K dokumentaci těchto změn lze použít standardní postupy pro změny.

Požadavky na zajištění BOZP na společném pracovišti:

Všechny osoby na společném pracovišti musí mít pro výkon práce odpovídající kvalifikaci a zdravotní způsobilost. Používaná zařízení a pracovní prostředky musí být udržovány v bezvadném stavu, pravidelně kontrolovány a revidovány.
Nově vzniklá rizika, změny v pravidlech zajištění BOZP, závady a nedostatky ohrožující život, zdraví nebo majetek musí být bezodkladně oznámeny všem subjektům, jejichž zaměstnanci vykonávají práci na společném pracovišti. Na společném pracovišti musí být udržován pořádek.

Místní podmínky a rizika:

Přehled rizik a opatření BOZP je uveden v příloze BP-04-01 Přehled rizik a opatření BOZP.
Informace o specifických rizicích a místních podmínkách zajištění BOZP a PO jsou obsaženy v příloze tohoto dokumentu Místí pokyny k BOZP a PO.
Další informace, ujednání a pokyny k BOZP na společném pracovišti:

Čestné prohlášení Poskytovatele

Poskytovatel tímto prohlašuje, že splňuje základní způsobilost:

    – nebyl v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží;

    – nemá v České republice ani v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek;

    – nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění;

    – nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku            zaměstnanosti;

    – není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v            obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Poskytovatel prohlašuje, že:

    – je zapsán v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje

V případě, že Pracovník bude mít v trestním rejstříku záznam, který nebude dle Poskytovatele na překážku jeho způsobilosti pro jeho činnost pro Banku, oznámí tuto skutečnost společnosti INBRAIT, s.r.o. a Bance a poskytne jí výpis z trestního rejstříku k jeho schválení Bankou. Bez schválení ze strany Banky se takový Poskytovatel nesmí podílet na plnění pro Banku.

Poskytovatel na základě své vážné a svobodné vůle a je si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

Pokud jste text přečetl/a až sem, chtěli bychom Vás požádat o vyplnění údajů níže ve formuláři a odeslání formuláře.

V případě, že nebude konzultant vyškolen klientem na Bezpečnost práce a Protipožární ochranu, prosím informujte tým INBRAIT: dominika.vackova@inbrait.com 

Za tým INBRAIT bychom Vám chtěli popřát hodně úspěchů na novém projektu a těšíme se na dlouhou spolupráci.