INBRAIT

Podmínky poskytování služeb

6.1         Objednatel poskytne poskytovateli technické a dokumentační zázemí potřebné k realizaci služeb.

6.2         Místem plnění jsou adresy pracovišť objednatele v Praze, a to dle jeho pokynů, zejm. na adrese XXXXX. 

6.3         Individuálně lze dohodnout i místo pracoviště mimo Prahu.

6.4         Činnosti dle této Rámcové smlouvy a příslušných prováděcích smluv se zavazuje poskytovatel vykonávat osobně. Při poskytování služeb a plnění závazků poskytovatele dle této Smlouvy a příslušných prováděcích smluv je poskytovatel povinen postupovat dle pokynů oprávněné osoby objednatele vztahující se k předmětnému plnění (v případě nevhodných pokynů je povinen však objednatele písemně upozornit na nevhodnost takového pokynu a dohodnout s objednatelem vhodný postup).

6.5         Poskytovatel se zavazuje poskytovat služby s řádnou odbornou péčí, v nejvyšší kvalitě a způsobem odpovídajícím příslušným technickým normám, právním předpisům a obecně uznávaným standardům, jakož i požadavkům objednatele, nesmí narušit ostatní systémy a programy objednatele a zavazuje se poskytovat plnění bez jakýchkoli právních vad, jakož i zaručuje objednateli, že jeho činností nedojde k neoprávněnému zásahu do práv duševního vlastnictví (autorských práv) třetích osob. Poskytovatel je též povinen průběžně umožnit objednateli kontrolu poskytování služby.

6.6         Poskytovatel je oprávněn využít pracovní pomůcky a všechny mu dočasně svěřené předměty, přístup do prostor objednatele a přístup do jeho informačního systému pouze a výhradně v rozsahu a k činnostem nezbytným pro řádné plnění závazků dle této Smlouvy.

6.7         Objednatel je povinen poskytnout Poskytovateli nutné podklady a nezbytnou součinnost pro realizaci služby, popř. součinnost třetích stran, pokud bude potřebná k plnění povinností Poskytovatele.

6.8         Objednatel je oprávněn přijmout další organizačně-technická opatření k zajištění bezpečnosti a dalších svých oprávněných zájmů a zajištění souladu s legislativními požadavky. Přijetí takových opatření nemůže být považováno za neposkytnutí resp. odepření součinnosti.

6.9         Poskytovatel je povinen dodržovat všechny podmínky, postupy a vnitřní předpisy objednatele, se kterými objednatel poskytovatele seznámí, a které lze po poskytovateli spravedlivě požadovat, a je povinen při plnění smluvních závazků brát zřetel na provozní potřeby objednatele. Při plnění Smlouvy je poskytovatel povinen dodržovat při pohybu v objektech objednatele závazné předpisy a pokyny objednatele vztahující se k bezpečnosti, ochraně zdraví a požární ochraně a je oprávněn vstupovat pouze do míst dle pokynů objednatele, resp. odpovědné osoby objednatele. Poskytovatel je povinen dodržovat předpisy objednatele vztahující se k informační bezpečnosti a k práci na HW zařízeních a SW systémech objednatele, s kterými byl či bude objednatelem seznámen. Veškeré informace či data na zařízeních a v systémech objednatele jsou ve vlastnictví objednatele a poskytovatel není oprávněn do nich bez souhlasu objednatele jakkoli zasahovat, měnit je či s nimi jinak nakládat a je povinen ohledně nich dodržovat přísnou mlčenlivost dle podmínek této Smlouvy a Dohody o mlčenlivosti.

6.10       Objednatel je povinen seznámit poskytovatele se zde uvedenými předpisy a pokyny před započetím prací a kdykoliv v průběhu prací při změně těchto předpisů.

6.11       Pokud poskytovatel opětovně, i přes předchozí upozornění objednatele, doručené písemně na adresu poskytovatele, hrubě poruší své povinnosti podle bodu 6.4 až 6.6 a 6.9 Smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat a poskytovatel v takovém případě povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč za každé jednotlivé porušení. Pro odstranění příp. pochybností se strany dohodly, že pro účely tohoto ustanovení se za hrubé porušení povinností považuje mimo jiné vždy porušení opatření či pokynů objednatele týkajících se bezpečnosti (včetně informační), ochrany zdraví, požární ochrany či porušení jiných povinností vyplývajících z platných právních předpisů. Smluvní pokuta je splatná na výzvu objednatele. Zaplacením smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčen nárok poškozené strany na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti v plné výši. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.